Rahvusvaheline Artur Kapi Ühing Rahvusvaheline Artur Kapi Ühing Rahvusvaheline Artur Kapi Ühing Rahvusvaheline Artur Kapi Ühing
  Otsing
     
 
Põhikiri  
 
   

Mittetulundusühingu "Rahvusvaheline Artur Kapi Ühing" (edaspidi: Ühing)

põhikiri on kinnitatud 18. augustil 2020.a toimunud Ühingu üldkoosolekul

 

1. Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja eesmärk

1.1 Mittetulundusühingu ametlik nimi on Rahvusvaheline Artur Kapi Ühing (inglise keeles: International Artur Kapp Society)

1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Suure-Jaani linn;

1.3 Ühingu eesmärgiks on Artur Kapi heliloomingu propageerimine ja levitamine, samuti teiste Suure-Jaani piirkonnaga seotud loovisikute elu ja tegevuse tutvustamine; 

1.4 Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing tegeleb:

   1.4.1 Artur Kapi elu ja tegevuse uurimisega, heliloomingu tutvustamise ja avaldamisega Eestis ja mujal maailmas,

   1.4.2 Suure-Jaani piirkonna väljapaistvate loovisikute elu ja loomingu propageerimisega Eestis ja mujal maailmas,

   1.4.3 teiste Eesti heliloojate ning loomeisikute loomingu propageerimine ja levitamine Eestis ja mujal maailmas;

   1.4.4 kontsertide, festivalide, konkursside ja teiste ürituste korraldamisega Eestis ja mujal maailmas;

1.5 Ühingul on õigus anda välja trükiseid ja helikandjaid, korraldada kontserte, festivale, konverentse ja muid üritusi; luua fonde, anda välja stipendiume, toetusi ja auhindu;

1.6 Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril;

1.7 Ühing on asutatud tähtajatult.

 

2. Ühingu liikmed

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga isik, sõltumata elu- või asukohast, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust;

2.2 Ühingu liikmed võtab vastu ühingu juhatus nende kirjaliku avalduse alusel. Liikmete vastuvõtmisest teatab juhatus sellest taotlejale suuliselt või kirjalikult. Liikmeks astumise päevaks loetakse juhatuse sellekohase otsuse tegemise päev;

2.3 Ühingu liikmeks olek lõppeb:

   2.3.1 füüsilisest isikust liikme surmaga või juriidilise isiku tegevuse lõppemisega;

   2.3.2 liikme lahkudes omal soovil kirjaliku avalduse esitamisel etteteatamisega 2 kuud

2.4 Ühingu liikmel on õigus:

   2.4.1 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;

   2.4.2 valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse ning komisjonidesse;

   2.4.3 nõuda juhatuselt seaduses sätestatud juhtudel ja korras Ühingu liikmete üldkoosoleku kokkukutsumist;

   2.4.4 saada üldkoosolekult ja juhatuselt teavet Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

   2.4.5 Ühingust välja astuda

2.5 Ühingu liikmed on kohustatud:

   2.5.1 järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;

   2.5.2 teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elu- või asukoha, kontaktandmed ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;

   2.5.3 üldkoosoleku poolt määratud korras tasuma Ühingu liikmemaksu;

2.6 täiendavaid kohustusi võib liikmetele kehtestada üldkoosoleku otsusega;

 

3. Üldkoosolek

3.1 Ühingu kõrgeim organ on üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalevate liikmete häälte enamusega;

3.2 Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku aeg, päevakord ja arutusele tulevad eelnõud tehakse teatavaks kõigile liikmetele vähemalt kaks nädalat varem;

3.3 Üldkoosoleku pädevuses on:

   3.3.1 põhikirja muutmine;

   3.3.2 eesmärkide muutmine;

   3.3.3 juhatuse liikmete valimine;

   3.3.4 liikmemaksu suuruse määramine;

   3.3.5 revisjonikomisjoni valimine, mis koosneb kahest kuni kolmest (2-3) liikmest;

   3.3.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

 

 

4. Juhatus

4.1 Juhatus on Ühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.

4.2 Juhatus koosneb viiest kuni üheksast (5-9) liikmest, kes valitakse kolmeks (3) aastaks.

4.3 Erakorralised juhatuse valimised viiakse läbi juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega.

4.4 Juhatus valib enda liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe või aseesimehed.

4.5 Juhatus esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes.

4.6 Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

4.7 Juhatuse kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

4.8 Juhatuse pädevusse kuulub:

   4.8.1 Ühingu tegevuse juhtimine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

   4.8.2 Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine kooskõlas käesoleva põhikirjaga;

   4.8.3 Ühingu tegevus- ja raamatupidamise aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule esitamine seadusega sätestatud korras;

   4.8.4 Ühingu Üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine;

   4.8.5 Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt seadusele;

   4.8.6 Ühingu töötajate ametisse nimetamine ja vabastamine, nende tööülesannete kinnitamine ja tasustamise korra määramine;

   4.8.7 stipendiumite, toetuste auhindade jms. määramine;

   4.8.8 muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;

 

 

5. Ühingu majandustegevus ja vara

5.1 Ühingul on õigus omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, pangaarve;

5.2 Ühingul on õigus astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning arendada nendega sidemeid, samuti olla kodumaiste ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige;

5.3 Ühingul on õigus võtta laenu, samuti anda ise laenu;

5.4 Ühing saab ainelisi vahendeid liikmemaksudest, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest, oma põhikirjalistest eesmärkidest tulenevast tegevusest ja ühingu vara kasutamisest saadavast tulust, muudest eraldistest vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

5.5 Ühingule võib kuuluda igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole seadusega vastuolus;

5.6 Riik ei kanna varalist vastustust Ühingu varaliste kohustuste ega Ühing riigi kohustuste eest. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

 

6. Lõppsätted

6.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras;

6.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud;

6.3 Ühingu likvideerimisel läheb allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või vara asukohajärgse kohaliku omavalitsuse valdusesse.

   
< Tagasi Üles ^
 © Rahvusvaheline Artur Kapi Ühing