Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing
  Otsing
 
 
Hiiob  
 
   
  Tagasi EUROOPAST
1. juulil 1999 kell 20 Estonia kontserdisaal

 

Artur Kapp
1878 – 1952

 

HIIOB

 

Oratoorium kahes osas
Redigeerinud Vardo Rumessen

Vana Testamendi järgi
libreto koostanud Julius Kaljuvee

(saksakeelse teksti redigeerinud Heli Susi)

metsosopranile, baritonile, kahele bassile,
segakoorile, meeskoorile, lastekoorile orelile ja orkestrile
EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER
ORATOORIUMIKOOR
EESTI RAHVUSMEESKOOR
TALLINNA POISTEKOOR

 

Solistid:

TAIMO TOOMAST (Hiiob, bariton)
URVE TAUTS (Hiiobi naine, metsosopran)
LEONID SAVITSKI (Saatan, I bass)
MATI PALM (Jumal, II bass)
MAANO MÄNNI (viiul)
ELKE VÖLKER (orel, Saksamaa)

 

Peakoormeister

Ants Soots
KoormeistridAnne Dorbek
Lydia Rahula
Dirigent ARVO VOLMER
'Hiiob' Jüri Arrak (1996)

"Hiiob" Jüri Arrak (1996)
 
Eesti vaimulikus muusikas kõrguvad paljude teiste oratoriaalsete suurvormide seas mäetippudena kolm helitööd, mis on väljapaistvateks suursaavutusteks Eesti klassikalises muusikas. Neist ajaliselt esimene on Rudolf Tobiase oratoorium "Joonase lähetamine" (1909), mis on ühtlasi ka kõige monumentaalsem ja suurejoonelisem. Teise suurteosena omab märkimisväärset kohta Artur Kapi oratoorium "Hiiob" (1929) , mille esiettekanne toimus 1931. aastal ja mis kujunes tol ajal Eesti muusikaelu suursündmuseks. Kuna siis polnud teada, kas Tobiase oratooriumid on lõpetatud ja säilinud, peeti seda Eesti esimeseks oratooriumiks. Kuigi iseseisva Eesti Vabariigi tingimustes saavutas Artur Kapi oratoorium suure tunnustuse ning teda esitati korduvalt mitte ainult Eestis, vaid ka Helsingis, on see jäänud kaasaegsele muusikapublikule suhteliselt tundmatuks.
Kolmanda väljapaistva helitööna tuleks nimetada Cyrillus Kreegi "Eesti reekviemi" (1927), mille tekstina on autor kasutanud katoliku surnutemissa (Missa pro defunctis) eestikeelset tõlget. See on neist kolmest ainus vaimuliku muusika suurteos, mille ettekanne (kuigi ladina keeles) Eestis osutus võimalikuks ka nõukogude kultuuripoliitika tingimustes.

Oratooriumiga "Hiiob" jätkas Artur Kapp Rudolf Tobiase poolt alustatud suurejoonelist vormikontseptsiooni, tuginedes seejuures klassikalistele eeskujudele. Tegelikult ongi see oratoorium Rudolf Tobiase idee, kes pidas seda lugu väga sobivaks oratooriumi jaoks. Võib oletada, et Peterburis avaldas Tobias ka Kapile oma mõtteid oratooriumižanri uuendamise vajadusest ja pole võimatu, et nende omavahelistes vestlustes puudutas Tobias ka Hiiobi teemat. Pakkusid ju Hiiobi loo kontrastsed tegelaskujud suurepärast võimalust dramaatilise sisuga teose loomiseks. See idee poleks aga Artur Kapilt teostust leidnud, kui nendevaheliseks ühendussillaks poleks kujunenud Julius Kaljuvee, kes aastakümneid hiljem koostas oratooriumi libreto.
On põhjust arvata, et oratooriumi teema valikul osutusid Artur Kapile määravaks eelkõige subjektiivsed põhjused – oli ta ju Venemaal kaotanud Hiiobi kombel kõik, mis tal oli, ning pidi kodumaale tagasi pöördudes alustama elu otsast peale uuesti. "Olen selle töö kirjutanud rohkem idee pärast" – on helilooja ise öelnud. Samas on oluline rõhutada, et sügavalt uskliku inimesena oli Artur Kapi jaoks Hiiobi teema hingeliselt väga lähedane, milles ta nägi head võimalust väljendada oma usulisi tõekspidamisi.
Kuigi Artur Kapp töötas Eestisse asudes esialgu "Estonia" teatri dirigendina (1920–1924), ei ole teada, et tal oleks tekkinud kavatsus kirjutada ooperit. Arvatavasti tekkis tal mõte kirjutada vaimuliku sisuga oratoorium eelkõige austusest saksa klassikute, eriti aga J. S. Bachi loomingu vastu. Eeldusi selleks pakkus aga ka Artur Kapi muusikaline mõtlemislaad, mis valdaval määral tugines kontrapunktilisele arendusele, ega olnud sobiv ooperi kirjutamisel. Pealegi leidis helilooja oratooriumis rohkem võimalusi ka orkestri väljendusvahendite kasutamiseks. Kuigi "Hiiob" on eelkõige koorioratoorium, milles keskset tähelepanu pälvivad meisterliku käsitlusega koorid, on siin oluline tähtsus iseseisva arendusega orkestripartiil, mis kerkib kohati esile suure massiivsuse ja kõlajõuga, aidates kaasa kujundlike efektide loomisel. Just orkestraalsete osade piltlikkus ja muusikaline kujundlikkus aitavad kaasa teose veenvusele ning lähendavad seda mõneti ooperile. Nimetagem siin eelkõige Saatana esimest etteastet (nr 5), äikese ja tormistseeni (nr 9), samuti suurepärast algust, mis oma veidi ühetaolise esituslaadi ja idamaise värvinguga meenutab neid aegu, mil kuningas Taavet kandle saatel oma laule esitas.
"Hiiobile" on iseloomulikud lühikesed karakteersed teemad, mis on tihti arendatud polüfooniliselt. Enamik neist on eepilise, jutustava iseloomuga. Kesksel kohal on teose juhtmotiivid, mille tähendus on pigem kujundlik, välja arvatud esimene, mis omab sisulist tähendust, ja seda võiks nimetada ka oratooriumi peateemaks. Selleks on "Õnn sel, kes kardab Jehoovat", millega algab oratoorium ja mis omab suurt tähtsust oratooriumi dramaturgilises arengus.

Andante

Selle aluseks on A. Kapp kasutanud J. S. Bachi fuuga teemat (Das Wohltemperierte Klavier I Nr 8 es-moll). Kuid Kapp pole teinud seda kindlasti mitte juhuslikult. Oma Esimeses sümfoonias (mis oli pühendatud Beethoveni Üheksanda sümfoonia 100. aastapäevale 1924) oli ta samuti kasutanud Beethoveni Üheksanda sümfoonia alguse teemat, näidates oma loomingulise mõtte abstraheerivat jõudu. Ja pole põhjust kahelda, et Kapp tundis ka hästi koraali Aus tiefer Not schrei' ich zu Dir, millele tugineb Bachi fuuga teema. Seega tuleks arvestada, et oratooriumi juhtteema valik on lähtunud ka koraalist ja selle tekstist, mis näitab meile teose ideed hoopis uues valguses ja aitab paremini mõista selle väga õnnestunud juhtteema mõtet – see on autori sügavaist kannatusist võrsunud paleuslik igatsus oma õnne järele. Nii on Kapp laiendanud oma subjektiivse kannatuse abstraktse käsitluse laiemale ühiskondlikule pinnale. Kujukalt ilmneb see oratooriumi suurejoonelises lõpukooris, mille meisterlikult arendatud kolmekordse fuuga repriisis ilmub ootamatult oratooriumi juhtteema "Õnn sel, kes kardab Jehoovat" kahekordses suurenduses, väljendades kokkuvõetud kujul kogu oratooriumi ideed. Hiiobi enda kannatuste iseloomustamiseks on aga autoril palju tagasihoidlikum oma ootamatute lahendustega sissepoole avanev motiiv madalas registris:

Motiiv madalas registris

millele Kapp vastandab inglite juhtmotiivi läbipaistvas faktuuris.

Andante

Kui viimane neist sümboliseerib headust, siis sellele on vastandatud kurjuse jõud, mille kehastajaks on Saatan.

Energico, moderato

Selles väljendub ka Tobiase idee, mille kohaselt ei tohiks ka negatiivsed kangelased oratooriumis puududa, et suurendada teose dramaatilist pinget. Nii ongi Saatana juhtmotiiv võrreldes eelnevatega aktiivsem ja pingelisem. Nende juhtmotiivide abil on Kapp üles ehitanud oma oratooriumi süžeelise arenguliini, mille kandjaks on võitlus headuse ja kurjuse vahel, mis on siin personifitseeritud Jumala ja Saatana kujudes.
Kuigi oratooriumi aluseks on Vana Testamendi prohvet Hiiobi raamat, esineb siin materjali ka teistest Piibli osadest, eriti psalmidest. Kahjuks on aga Julius Kaljuvee poolt koostatud libreto kirjanduslikult küllaltki küündimatu, kohati saamatugi. Pealegi on sõnarõhud tihti vastuolus muusikaliste rõhkudega. Sellele juhtisid tähelepanu pärast esiettekannet ka mitmed kriitikud. Nii kujutas A. Lemba, et teose ettekandel "segas vale deklamatsiooni rõhutamine." E. Visnapuu aga leidis, et "libreto on kirjanduslikult kaunis vähenõudlik ja keeleliselt otse lubamatuid vigu täis." Võib oletada, et nimetatud asjaolu oli ka üheks põhjuseks, miks Jumala partii, mis on partituuris kujutatud retsitatiividena, asendati enne esiettekannet deklamaatoriga. Selle kohta kirjutas Karl Leichter täiesti põhjendatult, et "Jumala osa deklameerimine pole kasuks teose üldmuljele". Sellest lähtuvalt on oratooriumi eestikeelset (ja ka saksakeelset) teksti keeleliselt korrigeeritud, lähendades seda võimaluste piirides kaasaja nõuetele.
Vana Testamendi prohvet Hiiobi raamat omab silmapaistvat kohta kogu maailma kirjanduses. Tungides inimhinge kõige sügavamate, kõige vastuolulisemate probleemideni on see raamat tuntud kui vanaheebrea kirjanduse üks kõige monumentaalsemaid inimmõtte saavutusi. Kannatuse ja armastuse probleem, mis on jäänud kogu järgnevate aegade vältel kirjanduse ja kunsti üheks kesksemaks probleemiks, on leidnud siin oma ürgalgsel kujul kõige viimsete järeldusteni tungiva käsitluse.
On tähelepandav, et Hiiob ise ei ole heebrealane. Tema kodupaik on Uutsimaa, mis asus Araabia kõrbe piiril. Sellega on raamatus tõstatatud probleem palju laiem ja üldinimlikum. Hiiobi isiklik kannatus omandab siin palju üldisema tähenduse – selle läbi on siin püütud leida õiget vahekorda Jumala ja inimese vahel. Hiiobi nimi Ijjöb (araabia keeles Ajjüb) on igivana ning esineb juba 4000 aastat tagasi Vana-Egiptuse raidkirjades. Tõlkes tähendab see "tagakiusatut", "tagaaetut". Seega on Hiiobi nimi tuntud juba aastatuhandeid enne tema nime kandva raamatu kirjutamist.
Hiiobi raamatu tekkimise kohta leidub mitmesuguseid arvamusi. Esimene neist põhineb oletusel, et siin on tegemist ajaloolise tõsilooga, mille on sõnastanud piibliajalooline isik Hiiob. Teiste arvates pole see aga ajalooliselt tõepärane jutustus, vaid siin on tegemist luulendiga, mille autoriks peetakse kuningas Saalomoni. Kolmandate arvates on siin tegemist hoopis müüdiga, mille on loonud oma pika ajaloo vältel heebrea rahvas ja mis peegeldab nende kannatusi ning lootusi paremale elule.
Kuna Hiiobi raamatu algus ja lõpp on kirjutatud proosas, siis võiks seda tõepoolest pidada rahvapärimuseks. Seevastu raamatu põhiline osa on aga kirjutatud luulevormis, mida vanal ajal retsiteeriti poollauldes. Arvatakse, et see osa kuulub hilisemasse aega (V-III saj eKr).
Teoloogilisest vaatepunktist lähtudes ilmneb selles raamatus kaks põhilist suunitlust. Esimene neist on üldinimlik – see on kahe kõlbelise maailmavaatelise printsiibi – headuse ja kurjuse igivana võitlus ning esimese võit viimase üle. Teine on vanatestamentliku iseloomuga ja lähtub eeldusest, et kõik kannatused on tasuks tehtud ülekohtu ja pattude eest. Kuid nagu jutustusest ilmneb, esineb siin just vastupidine tõestus, millega Hiiobi raamat võitleb nende väljakujunenud tõekspidamiste vastu. Seeläbi näeme siin kannatuse ülevust kui väärtuse kategooriat omaette, milles ilmneb eetilis-moraalse maailmavaate täiuslikkuse printsiip: ainult läbi sügavate kannatuste jõuab inimene õnne tegeliku väärtuse tunnetamiseni. Seega muutub isiklik kannatus siin kangelasteoks, mis kinnitab isiksuse eetilis-moraalset ideed oma veendumuste nimel. Sellega kerkib Hiiobi kuju oma sõprade ja rahva seast esile just oma veendumuste ja tõekspidamiste eest võitlejana. Oma piiritu usu ja kannatuste läbi muutub ta ise täiuslikumaks ja vaimselt rikkamaks, viies endaga kõrgemale moraalse täiuslikkuse astmele ka oma rahva ja sõbrad, kes enne teda ei mõistnud. Selles ilmnebki Hiiobi jutustuse üle aegade ulatuv sügavalt inimlik idee: võitlus oma tõekspidamiste eest ja õnne saavutamine äärmuseni ulatuvate kannatuste läbi.
Kuigi Artur Kapp suutis vaevalt ette näha ajaloosündmuste keerdkäike, on Hiiobi lugu samas küllaltki paljutähenduslik ka meie kaasaja jaoks. See viitab Eesti rahva kannatusterikkale ajaloole ning sellele osale rahvast, kes suutis vaatamata kõigile raskustele jääda kindlaks oma põhimõtetele ega andnud end Saatana meelevalda. Oma kõikumatus usus Jumala õiglusse ning selle võidusse ülistab see teos eelkõige neid, kes on oma südames kandnud kõrgemaid ideaale ja eesmärke, ega ole müünud hõbeseeklite eest maha oma südametunnistust ning säilitanud usu Jumalasse, kelle loodud maailmakorraldus paneb meid küll tihti proovile, kuid annab kõigile alati ka valikuvõimaluse. Selles peitubki Artur Kapi oratooriumi idee ja selle sügavam tähendus...
Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et Artur Kapi oratooriumi "Hiiob" näol on meil tegemist mitte ainuüksi kunstiliselt väärtuslikuma ja tähtsama teosega helilooja loomingus, vaid see on kahtlemata üks väljapaistvamaid teoseid kogu eesti heliloomingus üldse.

Ei ole täpselt teada, millal Artur Kapil tekkis mõte oratooriumi kirjutamiseks. Komponeerimiseks jäi tal aega ainult suvevaheaegadel, veetis ta neid põhiliselt Tallinn-Tartu maantee ääres asuvas Liivamäe talus Anna kiriku lähedal. Teose kirjutamise kohta on helilooja ise öelnud: "Töötan peamiselt suvel maal. Linna elu on liialt närviline. Ainult vaikses looduses, primitiivses maanurgas võib valmida midagi tõeliselt head... Uskliku inimesena huvitab mind eriti oratooriumi muusika. Uurides Bachi ja Händelit oli mul soov kirjutada oratooriumi."
Kuna töö oratooriumiga nõudis heliloojalt pikemaajalist süvenemist, siis kestis töö oratooriumi kallal aastatel 1926–1929 ning selle orkestreerimine 1929–1930.
Oratooriumi esiettekanne toimus "Estonia" kontserdisaalis 1. märtsil 1931 ja kujunes tolle aja muusikaliseks suursündmuseks, mille esitajate üldarv ulatus 200-ni. Sellest võtsid osa EMO segakoor (kellele teos oli pühendatud), TMS meeskoor, "Estonia" suurendatud orkester ning solistid K. Viitol (Hiiob), B. Hansen (Saatan), N. Romanova (Hiiobi naine), G. Voogas (Jumala retsitatiivid), K. Schypris (orel), H. Schütz (viiul), dirigeeris Juhan Aavik. Esiettekanne möödus suurte austusavalduste saatel ning heliloojale kingiti Lauljate Liidu poolt pärast oratooriumi esimese osa lõppu publiku austusavalduste saatel kujur H. Halliste poolt valmistatud büst. Erilist pidulikkust lisas ka riigivanem Konstantin Pätsu viibimine kuulajate ridades, kes autorit õnnitledes andis talle üle ka suurema rahasumma. Ettekannet korrati sama aasta 15. märtsil, mille järel kanti teos 16. juunil ette ka Helsingis Johannese kirikus. Sama aasta 4. oktoobril kanti oratoorium veelkord ette "Estonia" kontserdisaalis. Hiljem esitati teost X üldlaulupeo raames 24. juunil 1933 ning XI üldlaulupeo raames 22. juunil 1938. Samal aastal kõlas oratoorium ka 22. aprillil Artur Kapi nimelise muusikahooaja puhul. Viimast korda kõlas "Hiiob" V. Nerepi juhatusel "Estonia" kontserdisaalis 2. mail 1943. Oratooriumi taasettekanne pärast 50aastast vaheaega toimus "Estonia" kontserdisaalis 16. augustil 1997. a Neeme Järvi juhatusel, mis ka heliplaadistati Eesti Raadio poolt. 26. juunil esitati "Hiiob" esmakordselt Saksamaal Nürnbergi vaimuliku muusika festivalil Arvo Volmeri juhatusel.


Vardo Rumessen

Seoses oratooriumi "Hiiob" äsjase
ettekandega Saksamaal esitatakse teos
Tallinnas saksa keeles

Artur Kapp

Artur Kapp
  I OSA

Nr 1 Sissejuhatus

Nr 2 Meeskoor: "Õnn sel, kes kardab Jehoovat"

Õnn sel, kes kardab Jehoovat
ja käib tema õiglaste teede peal.
See mees toidab end käte tööst
ja see mees rikkam on kõigist teistest.
Tal elu on hea, ta põli on hea.
Ta naine on kui viljakas viinapuu,
ta lapsed on kui õlipuu igihaljad oksad.

Õnn sel, kes kardab....

Nr 3 Hiiob
Jehoova! Ei vääri ma küll Sinu heldust
ega armu ning õnnistust,
mis oled üles Sa näidanud mulle.
Hoia mind oma teede peal
ja saada patud kaugele
mu lähedastest ja lastest!

Oh, võta vastu mu alandlik tänuohver!
Näita Sa mulle oma heldust ja anna
rohket armu veel kõigele, mis elab!
Jehoova, mu Jumal!

Nr 4 Segakoor: "Jumalik tõotus"
Jehoova õnnistab sind Siionist
ja kuulutab sulle head Jeruusalemmast.
Jehoova, kes taeva ja maa on loonud.
Jehoova õnnistab sind ja…

Nr 5 Saatan
Ma rändand olen ilmamaal
ja kohtand olen miljoneid,
kes, Looja, Sind ei armasta,
Su seadusi ei tunnista.
Neil süda Sinu vastu on külm,
mu omaks langeb kõik maailm.
Nad Sind ei näe, sest oled vaim
ja ilm salgab maha vaimuväe!
Kui ilmutad Sa neile end,
nad ikkagi ei usu Sind.
Ka Hiiob pöörab Sulle selja
ja varsti salgab Sinu nime,
kui õnnetused kutsun välja
nii nagu kokku leppisime.

  Nr 6 Segakoor ja Saatan: "Loll usub Jumalat"
Loll usub Jumalat!
Loll usub Jumalat!
Meil tõeks on see, mis meeli võlub.

Saatan:
Mu omaks langeb terve maailm!
Ka Hiiob pöörab Sul selja
ja varsti salgab Su nime.

Nr 7 Meeskoor ja segakoor: "Suur oled Sa!"
Suur oled Sa, Jehoova,
Issand Seebaot,
ja suur on Sinu võim!
Sa alandad, kes kõrgel on
ja ülendad, kes nõder.
Sa sigidust tood karjale,
ja õnnistad me peremeest,
kes helde!
Ja taeva võlvil tähtevald
on Sinu korraldusel seatud, Jehoova!
Kõik igaviku sündmused
Sa juhid imeradadel.
Suur oled Sa, Jehoova
Issand, Seebaot!
Ja suur on Sinu vägi!
Sa alandad....

Nr 8 Saatan ja meeskoor
Koor:

Vaata! Sääl laiutavad rohumaal
end Hiiob ja ta kari!
Saatan:
Siin rammusaid veiseid on otsatul arvul,
seal raskelt on tammumas kaamelikarjad,
ja eemal on pudulojuste mere vahused
vood.
Kuid näe! Seal minu kõrberüütlid!
Hei! Seeba mehed agarad
ja kangelased Kaldeast!
Kas näete pala parajat?
Ma ise tõstan kõrbetuult,
mis paneb äikest mässama!

Nr 9 Orkester:
Äike ja torm

Nr 10 Meeskoor ja segakoor "Suur võit"

Suur võit! Suur võit!
Nüüd meie käes on kõik Hiiobi vara!
Ta mehed kõik me tapsime!
Me võtsime ta veised
ja piirates igast küljest
kõik kaamelid saagiks saime!
Ja Saatan ise meid aitas,
kes kõrbest äikest saatis.
Välk hävitas karja ja Hiiobi maja,
kus prassis ta pere.
Suur võit! ...

  Nr 11 Hiiob
Alasti olen ma ilma tulnud
ja alasti lähen ma siit.
Sest Issand on andnud
ja Issand on võtnud,
nüüd kiidetud olgu ta nimi.

Nr 12 Naiskoor ja meeskoor "Ole ustav surmani"
Ole ustav surmani,
siis tahan sulle elu krooni ma anda.

Nr 13 Lastekoor (Inglid): Sanctus
Püha on Issand Seebaot!
Ja taevas ning maa on täis Tema au!

Nr 14 Jumal ja Saatan
Jumal:

Kus sina, Saatan, hulkusid?
Kas oled sa mu sulast Hiiobit ka näinud?
Sest tema sarnast teist ei ole.
Ta oma vagadusest kinni peab.
Saatan:
Nahk naha eest!
Sest kõik, mis mehel on,
ta jätab oma elu eest.
Ta ihu on veel terve,
see annab uue õnne peale lootust.
Sa puuduta ta luud ja liha,
siis kuuled alles, mis ta ütleb Sulle!
Jumal:
Hiiob olgu sinu kätte antud,
kuid puutumata jäägu ta elu!

Nr 15 Lastekoor (Inglid)
Tagane, sa paha vaim!
Tagane meist, Belial!

  Nr 16 Viiul ja orel: "Viimne piht"

Nr 17 Hiiobi palve
Su poole, Issand,
ma südamest tõstan oma hääle!
 
Mind päästa valu, vaeva seest
ja halasta mu peale!
Sest kui Sa tahad arvata mul süüks,
mis minul teadmata,
kes siis Su ees võib seista?
Su poole...

Nr 18 Segakoor ja Hiiob
Koor:

Ta teisi hädas aidanud,
ja mitmel andnud tarka nõu.
Nüüd vaevleb ta siin,
ja nõu käib üle jõu!
Hiiob:
Su poole, Issand,
ma südamest tõstan oma hääle!
Mind päästa valu, vaeva seest
ja halasta mu peale!
Koor:
Kes sa kord teisi trööstisid,
nüüd tröösti iseennast!
Kes sa kord teisi aitasid,
arst, aita iseennast.


v a h e a e g

  II OSA

Nr 19 Segakoor, Hiiobi naine ja Hiiob
Hiiobi naine:

Kas ikka veel sa pead omast vagadusest
kinni?
Koor:
Kes sa kord teisi trööstisid,
nüüd tröösti iseennast!
Kes sa kord teisi aitasid,
arst, aita iseennast!
Hiiobi naine:
Nüüd kõik nad hurjutavad sind,
kas kuuled?
Eks sa nüüd mõista,
et mul õigus oli,
kui keelasin sind selle rahva jaoks
nii palju oma vara raiskamast.
Kas ikka veel sa pead
omast vagadusest kinni?
Sa vannu Jumalat ja sure!
Hiiob:
Sa räägid, kui jõledail naistel on kombeks!
Ja oleks ma hoidnud oma vara,
kui näljas ma nägin vaeseid,
kes kannatasid puudust,
haigeid ja vigaseid,
siis poleks sest olnud nendel kasu,
ei vaigistust haigete valul,
kuid mu vara, see ikkagi oleks meilt võetud!
Nüüd on sellest kasvanud minule kasu -
kes halastab viletsa peale,
see laenab Jehoovale vara
ja siis tema tasub tuhande võrra!
Hiiobi naine:
Jah! Jehoova on see,
kes sinu vara on võtnud
ja tema on ka see,
kes sulle valud on saatnud.
Sa vannu Jumalat ja sure!

Nr 20 Hiiob ja Hiiobi naine
Hiiob:

Ma veelgi hoian omast vagadusest kinni.
Ei! Ei! Ei!
Jehoova on minu varjupaik ja tugi.
Ja kui ka maailm hukka läheks
ja kui mäed vajuksid merre,
Jumal on mu varjupaik!
Hiiobi naine:
Sa pead siis veelgi omast vagadusest kinni,
sa vannu Jumalat ja sure!
Hiiob:
Ja kui ka maailm hukka läheks,
ja kui mäed vajuksid mere põhja,
Jumal on mu varjupaik!
Amen!

Nr 21 Hiiobi sõbrad. Tertsett
Me tulime sind trööstima
ja sinu lapsi leinama.
Jah, tõesti need valud on otsatud,
mis sulle Jumal on saatnud.
Nüüd käristagem riided
ja tuhka pähe puistakem.
Me tulime sind trööstima...

Nr 22 Hiiob
See päev olgu neetud,
kui ilmale sündisin ma!
Ärgu tõusku iial uut koitu ta üle!
Pilkane pimedus katku maad,
et säravad tähed kustuksid!
See päikesetõus olgu neetud,
et ärkaks sest Leviatan!
Ma olin õnnelik,
ma olin tasane ja vaga,
miks saatsid mulle, Jumal,
need valud?

Nr 23 Hiiobi sõbrad
Sa pead küll ennast vist õigeks,
et nõnda kurjustad?
Sa oled tark, kes abistas teisi,
kui hädas nad nõrkesid.
Nüüd aga kaebad sa,
kui sind on õnnetus ennast
nüüd tabanud.
On see sinu vagadus,
sinu lootus ja kindel Jumala usk?
Sa parem mõtle,
et Jumal ei karista õiget meest!
Kes külvab õnnetust, vaeva,
see seda ka lõikama peab!
Sest ka lõvil peab murduma hammas,
et ta häviks koos rööviva perega:
sest Jumal ei tee õiglast süüdlaseks.
Sa oled salapatune,
see pärast Jumal nuhtleb sind.

Nr 24 Hiiob
Olete kõik mu vaevalised trööstijad.
Ma tean, et mu Päästja elab!
Ta äratab mind mullast ülesse
ja ma saan veel tões ja vaimus Jumalat näha.

Nr 25 Meeskoor
Kas tohib mõistlik mees
nii üles puhutud sõnu öelda?
Sa tigedusest lõhked!
Sul vastust võime anda!
Sa silmakirjateener!
Sind Jumal nuhtleb veel!
Ta nuhtleb sind
ja on sind hukka mõistnud!
Kas tahad taevast petta?
End kahetsedes alanda!

  Nr 26 Hiiob
Keda kaitsete?
Kas meest, kellel puudub jõud?
Kel annate nõu?
Kas sel, kellel puudub tarkus?
Kas tegudeks võimsale nõuate rada?
Ta peale on põrgupiinad pandud
ja hukatus katteta lamab ta ees.
Kes vahetab öid ja juhatab päevi,
kes heita võib voogusid pilvede alla?
Kui tõusmas on torm, kes vaigistab merd?
Kui taevastes sammastes tuksatab värin,
siis käskija Jumal on tõstnud seal häält.
Oh oleks ma veel kui varemail päevil,
kui Issanda päike veel soojendas mind!
Oh viibiks ma noorusaastail,
kui heljus mu ümber Su taevalik heldus,
nii et ka kaljudki õli mul andsid.
Siis vürstid kõik vaikselt mu sõna kuulsid
ja austust jagasid vanad ja noored.
Sest ma olin isaks nii vaestel kui lastel
ja leskede abimees häda sees.
Au kuueks mul oli õiglustung,
heategu mu vürstlikum kübar.
Ma olin pimedal silmaks
ja lonkuril olin jalaks.
Vesi niisutas mu põldu
ja hommiku kaste minu vilja.
Mu kuulsus kasvas päeval
ja au mul osaks sai öösel,
ja kõik minu soovid said täide.
Nüüd langeb pilge mul osaks
ja jõledad hinged naeravad mind!

Nr 27 Jumal
Kes on see, kes pimestab mu nõu
mõistmata sõnul?
Kus olid sa, kui ma maailma rajasin
ja mulle koidutähed hõiskasid
lauldes koos Jumala lastega?

Nr 28 Lastekoor. Inglid
Kõik taevad laulvad Jehoovale kiitust
ja nende laul käib üle maa.
Las' kiidab maa, las' kiidab meri,
kas nende laulu kuuled sa?
Kes kannab taevasse arvutuid tähti,
kes saadab päikest särama?
See on su Looja,
su tarkus ja abi,
su Issand, kes sind lunastab.
Seepärast kartes ta käsku
nüüd põrmu end alanda,
kõigest hingest teda armasta!

Nr 29 Jumal
Kas sina jaksaksid Sõelatähti sõlmida kokku
või Vardatähtede sidet lahti päästa?
Kas tead sa, kuidas taevast saab valitseda,
või ehk oskad sa juhtida maailma?
Kes hoiab tarkust hinge saladuses
ja mõtleb mõistlikke mõtteid?
Julged sa riielda oma Loojaga
ja laita Jumalat?
Anna vastust!

Nr 30 Hiiob
Ma olen põrm!
Ma olen rääkind,
mis ma ei teadnud
ja kuulutanud,
mis mulle kõrge
ning mida ma ei mõistnud.
Seepärast tunnistan ennast süüdi
ja kahetsen tuhas ja põrmus.

  Nr 31 Jumal
Ma tahan päästa sind viletsusest
ja tahan sind õnnistada kahevõrra.
Sa näha saad oma lapsi ja lapselapsi
neljast põlvest saadik.
Kuid mu viha on süttinud teie vastu,
kes te ennast Hiiobi sõpradeks nimetate,
sest teie ei ole nii õigesti minust rääkinud,
kui minu ustav Hiiob.
See pärast minge ta juurde,
viige ohvriloomad ta kätte,
et ta ohverdaks ja paluks teie eest,
sest muidu sööb teid mu viha.

Nr 32 Lõpukoor. Segakoor ja Hiiob: "Nii õnnis on inimene"
Koor:

Nii õnnis on inimene,
kes ei käi õelate nõu järel
ega seisa patuste teel,
kes uurib Jehoova käsuõpetust
nii päeval kui öösel.
Nii õnnis on see,
kes usub Jehoovat!
Hiiob:
Nii õnnis, nii õnnis
on inimene,
kes ei käi õelate nõu järel,
kes uurib Jehoova käsuõpetust
ööd ja päevad.
Koor:
Ta on kui puu,
mis vee aarde istutatud
ja kannab vilja.
Kõik, mis ta teeb, läheb tal korda!
Halleluuja! Aamen!
   
Taimo Toomast
TAIMO TOOMAST on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia laulu erialal 1989. aastal. Pärast ühte hooaega "Estonia" teatri solistina jätkas ta õpinguid Viini Riigiooperi stuudios. Lisaks tundidele õpetajate Margarita Benze, David Lutzi ja prof Leo Mülleri käe all, oli ooperistuudio kasvandikel võimalus osaleda ka väiksemates Viini Riigiooperi lavastustes. Taimo Toomastil on õnnestunud teha koostööd selliste kuulsustega nagu Abbado, Raimondi, Agnes Baltsa, Renato Bruson jt. Samuti on ta laulnud peaosa Viini Kammerooperi poolt lavale toodud Reiner Bischofi ooperis "Das Donaugeschenk", samuti Mozarti "Cosi fan tuttes". Viimased aastad on Taimo Toomast olnud ligi 200-aastase Coburgi ooperiteatri solist. Seal tehtud rollide hulgas on Figaro "Sevilla Habemeajajas", di Posa "Don Carloses", Sharpless "Madama Butterfly's", Papageno "Võluflöödis", Jeletski "Padaemandas", Valentin "Faustis". Ta on osalenud Wiener Festwochenil Janaceki ooperi "Härra Broueki väljasõidud" ja Straussi "Rahupäeva" kontsertettekannetel. Neeme Järvi juhatusel ette kantud Rudolf Tobiase oratooriumis "Joonase lähetamine" laulis ta Joonase partiid, Artur Kapi oratooriumi "Hiiob" taasettekandel ja plaadistamisel 1997. aastal aga Hiiobi partiid.
Alates hooajast 1998/1999 on Taimo Toomast Dessau ooperiteatri solist, kus laulab Marceli "Boheemis", Dr. Falket "Nahkhiires", Faninali "Roosikavaleris" ja Astolfi "Il Campiellos"
Viimase aja suurimaks saavutuseks peab laulja laureaaditiitlit Aleksander Girardi nim rahvusvaheliselt lauljate konkursilt Coburgis.
URVE TAUTS on sündinud Pärnus. Laulmist õppis ta Tallinna Muusikakoolis ja Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, mille lõpetas 1963. aastal A. Roolaiu lauluklassis. Alates 1960. aastast on Urve Tauts "Estonia" teatri solist, kuid tema ooperilaulja karjäär sai alguse tunduvalt varem, juba Muusikakooli päevilt. Urve Tautsi repertuaaris on üle 60 ooperirolli: Amneris ("Aida"), Azucena ("Trubaduur"), Eboli ("Don Carlos"), Octavian ("Roosikavaler"), Marfa ("Hovanštšina"), Carmen ("Carman"), Ige (E. Tambergi "Raudne kodu") jt.
Mahuka lõigu Urve Tautsi tegevusest hõlmavad osalemised vokaalsümfooniliste suurvormide ettekannetel ning orelikontsertidel nii kodu- kui ka välismaal. Tema hääl on kõlanud USAs, Itaalias, Skandinaaviamaades, Jordaanias, Prantsusmaal, Austrias jm. Ta on laulnud kaasa Mozarti ja Verdi reekviemides, Pergolesi ja Vivaldi Stabat Materites, Bachi Johannese passioonis, Stravinski Oidipus Rexis, Tobiase "Joonase lähetamises", samuti osales ta solistina A. Kapi "Hiiobi" 1997. aasta taasettekandel ja plaadistamisel.
Urve Tautsil on valminud 2 CDd: 1998. aastal "Jõululugu muusikas" koos Pirjo Levandi ja Tarmo Eesperega, 1999. aastal aga soolo CD.
Lauljakarjääri kõrval on Urve Tauts juba aastaid töötanud laulupedagoogina (praegu dotsent) Eesti Muusikaakadeemias.
Urve Tauts
 
LEONID SAVITSKI on sündinud Moskvas, lõpetanud 1980. aastal Moskva Gnessinite-nim instituudi professorite G. Adeni, N. Špilleri ja M. Reiseni juures. Aastatel 1980–1982 töötas ta Moskva Suures teatris, 1983–1991 "Estonia" teatris ja 1991–1993 Krefeld-Mönchengladbachi riiklikus teatris Saksamaal. 1993. aastal sai Leonid Savitskist Müncheni Riigiteatri solist. Käesolevast hooajast on ta aga taas Rahvusooper "Estonia" solist.
Eesti ja Saksamaa kõrval on ta solistina üles astunud ka Soomes, Rootsis, Taanis ja Prantsusmaal.
Laulja suuremad ooperirollid on Dossifei (Mussorgski "Hovanštšina"), Pimen ja Varlaam (Mussorgski "Boriss Godunov"), Gremin (Tšaikovski "Jevgeni Onegin"), Basilio (Rossini "Sevilla habemeajaja"), Ramfis (Verdi "Aida"), Sarastro (Mozarti "Võluflööt"), Suurinkvisiitor (Verdi "Don Carlos").
Leonid Savitski on ka hinnatud oratooriumisolist ja laulnud mitmeid partiisid oratoriaalsetes suurvormides. Hiljuti laulis ta Verdi Reekviemi Saksamaal, eelmise aasta novembris aga osales solistina Sofia Gubaidulina teoses "Aus dem Stundenbuch".
MATI PALM on õppinud laulmist Tallinna Riiklikus Konservatooriumis dotsent Jenny Siimoni lauluklassis (1960–68), Moskva Konservatooriumis professor H. Dietzi juures (1972–1973) ja Milano La Scala laulukoolis R. Carosio juhendamisel (1974–1976). 1969. aastast on ta "Estonia" teatri ooperisolist. 1995. aastast juhatab Mati Palm ka Eesti Muusikaakadeemia lauluosakonda.
Mati Palm on üks esimesi eesti lauljaid, kes algul läbi konkursside, seejärel ooperimajade kaudu end "raudsest eesriidest" läbi laulis. Tänaseks on ta esitanud üle 50 eriilmelise ooperirolli nii kodu- kui välismaal. Nende hulgas on pea kõik juhtivad bassipartiid. Konkurssidel võistlemine on aga aastate jooksul asendunud tööga paljude eri maade laulukonkursside žüriides.
Mati Palmi arvukatest esinemispaikadest (erinevate dirigentide käe all ja ooperiteatrite koosseisus rohkem kui 50s eri ooperimajas) olgu nimetatud maailma äärepunktid – Jaapan, Austraalia, Buenos Aires, Vancouver.
Mahuka lõigu Mati Palmi tegevuses hõlmavad vokaalsümfoonilised teosed (osalenud üle 40 suurvormi ettekandel) ja kammerlaul, kus repertuaar haarab muusikat 16. sajandi meistritest läbi romantikute ja atonaalse muusika kuni tänapäeva eesti autoriteni, kes tosinajagu tsükleid on kirjutanud spetsiaalselt Mati Palmile.
Ooperirollide ja kontsertesinemistega on Mati Palm käinud 20 riigis, neist sagedamini Soomes, Rootsis, Prantsusmaal, Itaalias, Saksamaal aga ka USAs, Mongoolias jm.
Mati Palm
Maano Männi
MAANO MÄNNI (1966) alustas viiuliõpinguid Tallinna Muusikakeskkoolis, kus tema pedagoogiks oli Tiiu Peäske. Pärast TMKK lõpetamist viibis Maano Männi kaks aastat Kaliningradis (Königsbergis), siis jätkusid õpingud Tallinna Riiklikus Konservatooriumis professor Jüri Gerretzi viiuliklassis, mille Maano Männi lõpetas 1992. aastal. Samal aastal kutsuti ta Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri abikontsertmeistriks ning aasta hiljem sai Maano Männist ERSO esimene kontsertmeister. Aastail 1993–1996 töötas viiuldaja kontsertmeistrina ka Tallinna Kammerorkestris.
Maano Männi on tuntud nii solisti kui kammermuusikuna. Ta on esinenud enamuse eesti ja paljude külalisdirigentide juhatusel, samuti klaveritrio koosseisus ning keelpillikvartetis Noobel Nelik. Esinemised on teda viinud mitmesse välisriiki.
Aastast 1997 töötab Maano Männi pedagoogina Tallinna Muusikakeskkoolis ning juhendab suviti meistrikursusi Tahkurannas.
Maano Männi mängib 18. sajandi Itaalia meistri Mantagatia Mediolani viiulil.
ELKE VÖLKER on õppinud muusikat Heidelberg-Mannheimi Riiklikus Muusika ja Kujutava Kunsti Kõrgkoolis ning romanistikat Mannheimi Ülikoolis. 1992. aastal lõpetas ta Mannheimi muusikakõrgkooli oreli erialal prof Leo Krämeri õpilasena, 1996. aastal sai ta solisti diplomi. Elke Völker on osalenud ka Jean Guillou' (Pariis), Nicholas Kynastoni (London), Jon Laukviki (Stuttgart) ja Piet Kee (Haarlem) meistrikursustel. 1995. aastal sai ta rahvusvahelisel orelikonkursil Speyeris Suure preemia ja publikupreemia. Praegu on käsil kirikumuusika-stuudium Speyeri toomkirikus, millele peaksid järgnema õpingud Wolfgang Rübsami juures Chicagos ja Michelle Leclerci juhendamisel Pariisis.
Elke Völker on esinenud mitmetel rahvusvahelistel orelifestivalidel Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Belgias, Luxemburgis, Venemaal, Baltikumis ja Iisraelis. 1996. aastal debüteeris ta Schlesswig-Holsteini muusikafestivalil.
 
Arvo Volmer
ARVO VOLMER (1962) alustas oma muusikuteed klaveriõpingutega. Dirigeerimist on ta õppinud Tallinna Riiklikus Konservatooriumis professorite Olev Oja ja Roman Matsovi juures (1980–1985) ning Leningradi Konservatooriumis professor Ravil Martõnovi juures (1985–1990). Arvo Volmer on end täiendanud ka USAs Helmuth Rillingi meistrikursustel. 1989. aastal pälvis Arvo Volmer Nikolai Malko nimelisel rahvusvahelisel dirigentide konkursil Kopenhaagenis neljanda preemia ning orkestri eripreemia.
Dirigenditegevust alustas Arvo Volmer 1985. aastal "Estonia" teatris, kus ta on juhatanud oopereid, ballette ja operette. Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri (ERSO) ees debüteeris Arvo Volmer 1987. aastal. Alates 1993. aastast on ta ERSO peadirigent ning aastail 1994–1998 oli ka Oulu Linnaorkestri peadirigent. Lisaks tööle nimetatud kahe orkestriga juhatab Arvo Volmer regulaarselt "Estonia" teatri etendusi.
Arvo Volmer on juhatanud paljusid orkestreid Soomes, Rootsis ja Taanis, samuti Saksamaal, Iisraelis, Venemaal, Portugalis, Poolas, Ungaris, Lätis ja Leedus.
1996. aasta novembris juhatas Arvo Volmer ERSO külalisesinemisi Saksamaal, 1996. aasta kevadel kõlas Tallinnas tema juhatusel G. Mahleri Kaheksas sümfoonia .
  Kontserdi produtsent Andres Uibo
Toimetajad Inna Kivi ja Kaja Irjas
   
 
 
   
< Tagasi Üles ^
 © Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing